Nejčastější soudní překlady

Nejčastěji požadované soudní (ověřené či úřadní) překlady

Soudní překlady vyhotovuji buď pro jednotlivce, společnosti, soudy, státní zastupitelství, policie, notářství, advokátní kanceláře.

Ráda poradím, jak a na kterém úřadu dokumenty určené do zahraničí legalizovat, (tzv. apostila nebo superlegalizace, podle státu, do kterého je dokument určen), případně legalizaci, tedy ověření pravosti dokumentu,  sama zařídím.

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady z/do španělštiny pro fyzické osoby se týkají těchto dokumentů:

 • rodný a křestní list
 • výpis z trestního rejstříku
 • oddací list
 • úmrtní list
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • rodinná knížky (Španělsko)
 • maturitní vysvědčení
 • vysokoškolský diplom
 • příloha k diplomu
 • lékařské potvrzení a zprávy
 • rozsudek
 • policejní protokol
 • plná moc
 • notářský zápis
 • daňové přiznání
 • potvrzení o příjmech
 • výplatní páska
 • záznam o nehodě
 • technický průkazy vozidla
 • výpis z bankovního účtu
 • dokumentace pojistné události

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady z/do španělštiny pro právnické osoby se týkají těchto dokumentů:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • zakladatelská listina / společenská smlouva
 • plná moc
 • zápis z valné hromady
 • účetní výkazy – rozvaha, výsledovka, peněžní toky
 • výroční zpráva
 • auditorská zpráva
 • smlouva
 • certifikáty
 • atesty
 • prohlášení o shodě
 • osvědčení o registraci DIČ
 • živnostenský list nebo koncesní listina
 • daňové přiznání
 • usnesení o zahájení insolvenčního řízení
 • faktury, dobropisy, příjmové a výdajové doklady
 • potvrzení o odvodech pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady do španělštiny pro policejní orgány, soudy a státní zastupitelství:

 • rozsudek
 • usnesení
 • žaloba
 • obžaloba
 • dožádání
 • odvolání
 • žalobní odpověď
 • policejní záznam o podání vysvětlení
 • policejní protokol o výslechu svědka a o výslechu obviněného
 • evropský soudní zatykač