Petición online

Nombre y apellido

Email

Objeto

Su mensaje

Documentos de caracter personal: partida de Nacimiento, libro de familia,  certificado de fe de vida y estado, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio,  certificado de estudios, certificado de antecedentes penales y otros.

Documentos de caracter mercantil y empresarial: certificado del Registro Mercantil, escritura de eonstitución, estatutos eociales,  poderes, acta de reunión,

Documentos de caracter administrativo, jurídico y judicial: demanda, denuncia,

auto, sentencia, resolución.

Documentos de caracter personal: partida de Nacimiento, libro de familia,  certificado de fe de vida y estado, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio,  certificado de estudios, certificado de antecedentes penales y otros.

Documentos de caracter mercantil y empresarial: certificado del Registro Mercantil, escritura de eonstitución, estatutos eociales,  poderes, acta de reunión,

Documentos de caracter administrativo, jurídico y judicial: demanda, denuncia, auto, sentencia, resolución.

Nejčastější překlady bez ověření pro fyzické a právnické osoby

 • smlouva o dílo
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • nájemní smlouva
 • kupní smlouva
 • dodavatelská smlouva
 • obchodní korespondence
 • obchodní podmínky

Nejčastěji požadované soudní (ověřené či úřadní) překlady

Soudní překlady vyhotovuji buď pro jednotlivce, společnosti, soudy, státní zastupitelství, policie, notářství, advokátní kanceláře.

Ráda poradím, jak a na kterém úřadu dokumenty určené do zahraničí legalizovat, (tzv. apostila nebo superlegalizace, podle státu, do kterého je dokument určen), případně legalizaci, tedy ověření pravosti dokumentu,  sama zařídím.

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady z/do španělštiny pro fyzické osoby se týkají těchto dokumentů:

 • rodný a křestní list
 • výpis z trestního rejstříku
 • oddací list
 • úmrtní list
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • rodinná knížky (Španělsko)
 • maturitní vysvědčení
 • vysokoškolský diplom
 • příloha k diplomu
 • lékařské potvrzení a zprávy
 • rozsudek
 • policejní protokol
 • plná moc
 • notářský zápis
 • daňové přiznání
 • potvrzení o příjmech
 • výplatní páska
 • záznam o nehodě
 • technický průkazy vozidla
 • výpis z bankovního účtu
 • dokumentace pojistné události

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady z/do španělštiny pro právnické osoby se týkají těchto dokumentů:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • zakladatelská listina / společenská smlouva
 • plná moc
 • zápis z valné hromady
 • účetní výkazy – rozvaha, výsledovka, peněžní toky
 • výroční zpráva
 • auditorská zpráva
 • smlouva
 • certifikáty
 • atesty
 • prohlášení o shodě
 • osvědčení o registraci DIČ
 • živnostenský list nebo koncesní listina
 • daňové přiznání
 • usnesení o zahájení insolvenčního řízení
 • faktury, dobropisy, příjmové a výdajové doklady
 • potvrzení o odvodech pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění

Nejčastější ověřené (soudní či úřední) překlady do španělštiny pro policejní orgány, soudy a státní zastupitelství:

 • rozsudek
 • usnesení
 • žaloba
 • obžaloba
 • dožádání
 • odvolání
 • žalobní odpověď
 • policejní záznam o podání vysvětlení
 • policejní protokol o výslechu svědka a o výslechu obviněného
 • evropský soudní zatykač

Traductora – intérprete jurada reconocida y autorizada por el Tribunal Municipal de Praga.   Además de traducciones  juradas que consisten en traducción oficial de documentos, certificados, títulos, etc. que requieren una validez legal me dedico a las traducciones en distintos  campos de actividad, tales como economía, derecho, informática, educación, telecomunicaciones y ciencias.  Presto servicio de intérprete jurada en  actos y trámites  oficiales de carácter judicial y administrativo (juzgados, tribunales  y organismos públicos). Presto servicios de interpretación consecutiva en  reuniones de trabajo, negociaciones,  conferencias, seminarios, cursos de formación, etc…

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolná profesní organizace sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem KST ČR je prosazovat a obhajovat profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů. KST ČR zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů vzájemnou výměnou zkušeností a poznatků z oblasti soudního tlumočení. Pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení pro soudní tlumočníky. Jako nepolitická organizace se KST ČR podílí na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků a na projednávání a vypracování dalších právních předpisů souvisejících s jejich činností, včetně formulování etických zásad činnosti soudních tlumočníků.

Zdroj: http://www.kstcr.cz/

Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která Vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v ČR.

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán.

Pokud má být listina vydaná v Turecku předložena úřadu v České republice (např. matričnímu úřadu), musí být opatřena ověřovací doložkou tzv. apostilou. V jednotlivých amerických státech apostilu obvykle vydávají Department of State nebo Secretary of State.

Apostila obsahuje nadpis APOSTILLE a odkaz na Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).

V současné době vydává apostilu a uznává veřejné listiny cizích zemí opatřené apostilou více než 90 zemí světa.

Úmluva má pro občana velký význam, protože v praxi znamená, že veřejná listina vydaná justičním nebo správním úřadem smluvního státu je považována bez dalšího ověřování za listinu veřenou i v ostatních smluvních státech.

V ČR jsou dva oprávněné úřady k vydávání konečné ověřovací doložky: pro listiny, které byly vydány justičními orgány (včetně listin vydaných nebo ověřených notáři) je to mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a pro listiny ostatní je to konzulární odbor MZV. V ČR vstoupila Úmluva v platnost dne 16.3.1999 (text publikován ve Sbírce zákonů ČR sdělením MZV č. 45/1999 Sb.)

V Turecku jsou listiny, které byly vydány justičními orgány, ověřovány apostilní doložkou u úřadu s názvem: “Presidencies of the Judicial Commission”. Listiny ostatního druhu jsou v provinciích ověřovány u kteréhokoli z následujících úřadů: “Governor, Head Official of the District, Chief Secretary” a ve městech u “Head Official of the District”. Všeobecné informace o vydávání apostilní doložky v Turecku najdete na webové stránce: www.adalet.gov.tr a kontaktní informace na všechny kompetentní orgány na stránce Ministerstva spravedlnosti: www.uhdigm.adalet.gov.tr. Úmluva vstoupila v Turecku v platnost dne 29.9.1985.

Zdroj: http://www.mzv.cz/istanbul/cz/viza_a_konzularni_informace/apostille/co_je_to_apostila_a_jak_ji_ziskat.html

 

Španělština – soudní překlady a tlumočení

Potřebujete rychle, levně a kvalitně přeložit texty ze španělštiny do češtiny nebo naopak? Hledáte profesionálního tlumočníka znalého nejen španělského jazyka, ale i kultury a dalších reálií?
Rychlý kontakt: +420 602 376 123, E-mail: radka.pavlickova@gmail.com

radka-pavlickova-2016Ing. Radka Pavlíčková tlumočník a překladatel španělštiny

Jsem soudní tlumočnice/překladatelka španělského jazyka jmenovaná Městským soudem v Praze s desetiletou praxí v oboru registrovaná na Velvyslanectví Španělska v Praze a u Obchodní a hospodářské kanceláře Velvyslanectví Španělska (ICEX), členka Komory soudních tlumočníků České republiky.Věnuji se především tlumočení a překladům s doložkou soudního tlumočníka (nebo také úředním či ověřeným překladům) určeným pro úřední formality a řízení v případech, kdy je španělština mateřským jazykem některého z účastníků řízení, nebo pro  uznání platnosti dokumentů vystavených v českém jazyce orgány země, kde je španělština úředním jazykem, a opačně.

K nejčastěji překládaným dokumentům patří rodné listy, oddací listy, vysvědčení o způsobilosti k manželství, rozvodové rozsudky, výpisy z trestního rejstříku, plné moci, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy a přílohy k diplomu, různá, notářské listiny, výpisy z obchodního rejstříku, certifikáty, osvědčení, atesty, zakladatelské listiny, lékařská potvrzení, potvrzení úřadů, účetní výkazy, výplatní pásky, zadávací dokumentace k výběrovému řízení či veřejné zakázce.

Mezi nejčastější úkony, při kterých je požadovaná přítomnost soudního tlumočníka patří uznání otcovství na matrice, svatební obřady, zkoušky k získání řidičského oprávnění, pohovory na cizinecké policii, vystavení notářských zápisů, podpisy smluv, soudní jednání, policejní výslechy, podání vysvětlení.

Kromě soudních překladů a tlumočení se věnuji i konsekutivnímu tlumočení obchodních i úředních jednání, školení, prezentací a překladům nejen právních textů, ale i textů z různých oborů průmyslu (zvláště automobilového a IT), obchodu a služeb.

Maximálně se přizpůsobuji potřebám klientů, překlady osobních dokumentů vyhotovuji do druhého dne bez expresního příplatku, v případě větších expresních zakázek zajistím včasné vyhotovení ve spolupráci s kolegy v oboru. Poradím s legalizací dokumentů, případně sama zařídím. Mé pracovní místo je velmi dobře dostupné a nachází se v těsné blízkosti centra na Praze 3.

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Vzhledem k mým dlouholetým osobním a pracovním vazbám dokonale ovládám španělštinu a její různé podoby v každé ze zemí, kde se španělsky hovoří. Znám kulturu těchto zemí a povahová specifika jejích obyvatel. Jsem pohotová, dokážu se rychle orientovat v tlumočené problematice a vcítit se do způsobu uvažování a vyjadřování mluvčího. Před odborně zaměřeným tlumočením a novou problematikou se připravuji, průběžně se vzdělávám. Španělštinu tlumočím konsekutivně v různých oborech. Tlumočení při úředních úkonech, řízeních a formalitách je takzvaným tlumočením soudním, kdy tlumočník svým podpisem pod kulatým razítkem stvrzuje pravdivost a správnost přetlumočeného úkonu.

Za zákazníky bez problému cestuji i mimo Prahu.

Při překládání ctím princip překládat smysl smyslem, ne slovo slovem, ale zároveň převádět myšlenku z jednoho jazyka do druhého co nejpřesněji.  Zvláště u právních textů a dokumentů používám výrazy ze srovnatelných dokumentů v cílovém jazyce, aby osoba, které je dokument určen rychle pochopila jeho obsah bez nutné znalosti reálii země, ze které text pochází.

Přes dlouholetou zkušenost se při nových či málo frekventovaných výrazech obracím na  rodilé mluvčí, se kterými spolupracuji i na korekturách, na své kolegy, průběžně se vzdělávám na seminářích a kurzech určených pro překladatele a tlumočníky. Překládám v obou směrech, tedy jak do češtiny, tak i do španělštiny.

Pracuji rychle a kvalitně, maximálně se přizpůsobuji požadavkům zákazníka.

Denně přeložím až 15 normostran, překlady dokumentů dělám dle dohody do druhého dne. Pracuji s CAT nástrojem MemSource.