Překlady španělština

Překlady španělština

Při překládání ctím princip překládat smysl smyslem, ne slovo slovem, ale zároveň převádět myšlenku z jednoho jazyka do druhého co nejpřesněji.  Zvláště u právních textů a dokumentů používám výrazy ze srovnatelných dokumentů v cílovém jazyce, aby osoba, které je dokument určen, rychle pochopila jeho obsah bez nutné znalosti reálií země, ze které text pochází.

Přes dlouholetou zkušenost se při nových či málo frekventovaných výrazech obracím na  rodilé mluvčí, se kterými spolupracuji i na korekturách, na své kolegy, průběžně se vzdělávám na seminářích a kurzech určených pro překladatele a tlumočníky. Překládám v obou směrech, tedy jak do češtiny, tak i do španělštiny.

Pracuji rychle a kvalitně, maximálně se přizpůsobuji požadavkům zákazníka.

Denně přeložím až 10 normostran, překlady dokumentů dělám dle dohody do druhého dne. Pracuji s CAT nástrojem Phrase

Nejčastější požadované soudní (ověřené nebo úřední) překlady španělština-čeština a čeština-španělština

Všechny uvedené listiny a dokumentace lze přeložit i bez ověření

Školy a studium

Vysvědčení, potvrzení o studiu, vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysokoškolský diplom a příloha k diplomu nebo přehled absolvovaných předmětů.

Soudy

Usnesení soudu, rozsudky o určení, vlastnického práva, rozsudek o rozvodu, rozsudek o svěření do péče, předvolání k jednání soudu, rozhodčí nález.

Pojišťovny a pojištění

Průkaz zdravotní pojišťovny, úřední záznam o podaném vysvětlení, podklady pro soud, potvrzení nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o ošetření na stanici první pomoci ve španělsky mluvících zemích, pojistné smlouvy, listiny a potvrzení ze zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení.

Daně a účetnictví

Daňové přiznání fyzických osob, daňové přiznání právnických osob, přiznání k DPH, osvědčení o registraci k DPH, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, účetní audit, potvrzení o příjmech, potvrzení o daňovém domicilu, rozvaha a výsledovka, výplatnice, mzdové listy, bankovní potvrzení, přehled o příjmech a výdajích.

Auto a řízení

technický průkaz vozidla, o shodě dovezených pneumatik, protokol o ekologické likvidaci vozidla, osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu.

Zaměstnání

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, evidenční listy, zápočtové listy, potvrzení zaměstnavatele.

Matrika

Rodný list, oddací list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, rozhodnutí soudu, rozsudek o rozvodu manželství, souhlas farnosti se křtem, čestná prohlášení o rodinném stavu, osvědčení o věcech manželských, potvrzení o trvalém pobytu.

Smlouvy

Kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o spolupráci, hypoteční smlouva, úvěrová smlouva, pracovní smlouva, smlouva o výpůjčce, dohoda o narovnání, dohoda rodičů o styku s nezletilým.

Zdravotnictví

Lékařské zprávy, lékařské posudky, zprávy psychologa, lékařské potvrzení, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Výpisy

Výpis z trestního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z evidence obyvatel, výpis u účtu výpis z katastru nemovitostí.

Další dokumenty

Faktura, čestné prohlášení, potvrzení jakékoliv povahy, voucher, příjmový doklad, kvitance, příkaz k úhradě, cestovní pas, občanský průkaz.